De som van onze individuele acties kan, en moet resulteren in grote maatschappelijke transformaties. Door het werk wat wij leveren en onze individuele daden, committeren wij ons aan een duurzame samenleving. Dit wordt het krachtigst uitgedrukt in de Except principes die ons begeleiden bij elke stap die we zetten, aslmede ons commitment aan onze B-Corp certificatie.

Ondanks dat Except een kleine organisatie is en met haar dagelijkse activiteiten weinig impact heeft op het milieu, doen wij er alles aan om de impact die we hebben te minimaliseren. Deze toeweiding strekt zich uit tot in onze persoonlijke levens.

We hanteren hoge standaarden voor onze partners en kiezen we ervoor om met organisaties te werken die verantwoordelijk gedrag ten aanzien van mens en milieu hoog hebben aangeschreven.

Onze werkomgeving:

Onze werkomgeving is consistent met deze filosofie. Ons hoofkantoor hebben we na 10 jaar leegstand handmatig gerenoveerd naar Nederland's meest duurzame gerenoveerde kantoor. Daarbij hebben is de inrichting volledig circulair, met voornamelijk natuurlijk daglicht, aangevuld met LED verlichting, en meer dan 500 planten en bomen binnen. Een dergelijk duurzaam beleid is verweven met de kern van onze organisatie.

Een groot deel van onze commitment en ambitie wordt weergegeven door de onderstaande principes. Wij streven naar continue verfijning en verbetering hiervan.

De Except Principes

V2.3, revised March 2012

De basis van Except's besluitvorming rust op de volgende principes. 

Ten alle tijde houden wij vast aan deze principes, en ze staan garant voor de toewijding van ieder individueel lid van onze organisatie, de organisatie als geheel, en onze samenwerkingspartners.

1: Een Duurzame Toekomst

Wij committeren ons aan een sociale, maataschappelijke en fysiek duurzame parktijk.

 1. Except hanteert de 'Symbiosis in Development' duurzaamheidsdefinitie:

  “Duurzaamheid is de staat van een complex dynamisch systeem. In deze staat kan een systeem bloeiend voortbestaan zonder te leiden tot haar intern verval of dat het middelen buiten haar gedefinieerde systeemgrens behoeft.

  Toegepast op onze samenvleving is deze staat consistent met een billijke en gezonde maatschappij, gezonde en bloeiende ecosystemen en een schitterende planeet."
 2. We committeren ons aan het vinden, ontwikkelen en uitvoeren van toonaangevende duurzame projecten die verder gaan dan de focus op louter materiaal en energie efficiëntie, en bewerkstelligen op deze wijze fundamentele, systemische veranderingen in de samenleving.
 3. Op een meer filosofisch niveau begrijpen we ‘Life Cycle Thinking’ en passen dit toe; we gebruiken wetenschappelijke, peer-reviewed data in onze beslissingen; we ondersteunen ecologische economieën; en compenseren onze CO2 door directe actie in plaats van dubieuze financiële mechanismen.
 4. We beschikken over gemeenschappelijke faciliteiten en middelen; we vermijden overcapaciteit in onze uitrusting; we geven de voorkeur aan (her-) gebruikte en gerecycelde materialen; we reizen alleen indien nodig en vermijden de auto daar waar mogelijk; we benutten efficiënte verlichting en apparaten; we vermijden wegwerpproducten; we gebruiken non-toxische en ecologische materialen; we kopen fair trade producten; we recyclen; onze evenementen zijn vegetarisch en rookvrij; en we kweken veel planten.

2: Lange Termijn & Multi-schaal

We denken globaal en op lange termijn, maar handelen lokaal en nu.

 1. Hoewel we gefocust zijn op onze lokale gemeenschap, houden we altijd voor ogen wat de directe of toekomstige consequenties van onze acties zijn voor anderen in de wereld zijn.
 2. We zoeken naar de optimale balans tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen en richten ons op het veerkrachtiger maken van de samenleving waardoor zij efficiënter kan functioneren. 
 3. We zoeken oplossingen die zowel lokaal als globaal leed en lijden voorkomen, zowel op de korte als de lange termijn.

3: Voorbij Winst

We geloven in het creëren van waarde in plaats van louter winst.

 1. Winst is geen doel op zich. Onze acties erkennen het bestaan van andere waarden; cultureel, esthetisch, historisch, persoonlijke ervaring, kwaliteit van leven, en de intrinsieke waarde van ecosystemen en soorten.
 2. We zijn 100% privaat, zonder financieel winstbelang van derden, en daarom geheel onafhankelijk.
 3. We spreken ons uit over misstanden en onrechtvaardigheid jegens mens en milieu, ongeacht de financiële consequenties.

4: Netwerk & Open Source

We geloven in vrije uitwisseling van informatie en kennis.

 1. We committeren ons aan het ondersteunen van gratis, open bron (open source) kennis. 
 2. We gebruiken open source software en technologieën wanneer mogelijk. We delen de vruchten die ons werk afwerpt met anderen.
 3. In overeenstemming met deze principes publiceren wij onder Creative Commons licenties wanneer mogelijk.

5: Samenwerking

We werken sámen en interdisciplinair.

 1. We benaderen projecten nooit vanuit één perspectief of discipline: er zijn altijd verborgen inzichten die een integrale blik zichtbaar maken.
 2. We werken actief samen met collega’s, partners, klanten en stakeholders en betrekken hen van begin tot eind in het proces..

6: Vrijheid en Verantwoordelijkheid

We geloven dat mensen in optimale staat van zijn verkeren wanneer zij vrij en verantwoordelijk handelen.

 1. We geloven dat een duurzame samenleving bestaat uit mensen die persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. We zoeken actief naar de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid in ons werk.
 2. Dit principe geldt voor iedereen die werkzaam is voor en met Except. We bieden ieder individu de keus werkzaam te zijn als zelfstandige of werknemer. We geloven dat mensen met een grote mate van vrijheid, een groter gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Binnen dit framewerk kan ieder individu zijn eigen toekomst en positie binnen de organisatie creëren.